formulář European Business Number,  EBN, nebo také DAD Deutscher Addressdienst GmbH,

Co, nebo kdo,  se pod tím názvem skrývá:

Je to další  firma  z kategorie katalogových firem, která specifikovaným typem formuláře nabízí zápis do různých registrů EU. Registrů, které fiktivně nabízejí, existuje několik typů a na každý typ je trošku jiný typ obrany.

Firma Vám pošle specifický formulář,  kde Vás žádá o  aktualizaci Vašich údajů a Vy pokud tento formulář vyplníte a své údaje aktualizujete, tak se zavazujete ke zveřejnění Vaší firmy na webu www.e-b-n.eu, na dobu tří let za cenu minimálně 677,- Eur ročně.

Poděkování za vyplněný  formulář  European Business Number - fakturu  na nemalou částku, Vám  pošle  společnost - DAD Deutscher Adressdienst GmbH,  z Hamburku.

Proto velký pozor na to, co podepisujete.

Pokud Vám přijde formulář od této firmy, doporučuji: Okamžitě do koše!!

Pokud smlouvu podepíšete a nestihnete smlouvu vypovědět v uvedeném termínu, který je uveden na formuláři, doporučuji postupovat takto:

V případě že jste obdrželi formulář pro aktualizaci Vašich firemních údajů do evropské databáze,   a ten jste podepsali, požádejte dotyčnou firmu, aby Vám doložila oprávnění, zda má povolení  nebo souhlas k akreditaci nebo  pro zápisy firem EU do evropských databází.  ( K akreditacím pro zápisy do evropských databází firem, pokud je mi známo, má oprávnění  nezisková společnost ICANN, která má uzavřeny smlouvy s příslušným národními registry. Jinak do každého národního registru si můžete svoji firmu zaevidovat sami, některé národní  registry tuto službu nabízejí zdarma, jiné za  tuto službu  žádají úhradu správního poplatku.

Žádný společný registr evropských firem, jak se Vám tato firmu snaží namluvit, neexistuje. Jediným registrem, do kterého Vás tato firma zaeviduje,  jsou její vlastní webové stránky s adresou www.e-b-n.eu, a taková registrace podle mého názoru  neodpovídá  hodnotě 677,- Eur/rok, která je Vám fakturována, . 

EBN - Jak postupovat

Jak můžete proti takovému jednání  postupovat

Pokud jste této firmě odeslali žádost o doložení oprávnění pro zápis do registru a firma Vám  tato   oprávnění nedoloží, je to z Vaší strany, důvod k výpovědi smlouvy.

V takovém přpadě je zřejmé, že jste se stali obětí podvodu, protože Vám byl zaslán formulář EBN  se zavádějící informací. To je jasný případ podpisu v omylu, který je sám o sobě důvodem k neplatnosti takové "smlouvy".

A pokud Vás tato firma  i po  Vašem oznámení o neplatnosti  "smlouvy" bude obtěžovat, svými nevyžádanými emaily, výhružkami a pod ? Nereagujte. Pokud by skutečně došlo k soudnímu sporu,stačí pokud doložíte, že jste firmu požádali o oprávnění, které Vám nebylo dodáno a že jste na základě neexistence oprávnění,  byli dotčenou firmou  uvedení v omyl. V našem právním řádu, je zakotveno mnoho paragrafů, které by se daly v takovém případě použít.

Co je podstatné pro Vaši obranu při podpisu tohoto typu formuláře EBN ?

Jednou z věcí, která může leccost napovědět, je ověření VAT. Já jsem při ověřování VAT  názvu EBN,  uvedené VAT v registru německých firem nenašel. Systém ukázal, že VAT, který se  pro EBN uvádí, neexistuje. Protože VAT je obdoba našeho IČA, tak pro název EBN není k dohledání žádná firma. Pro jistou jsem zkusil dohledání v registru dalších zemí – Holandsko a se  stejným výsledkem. Proto, pokud Vám EBN, pošle jakoukoliv nabídku svých služeb, máte dvě možnosti:

a)    nic neřešit a dopis vyhodit do koše,

nebo

b)   zaslat místním úřadům  - německým, oznámení o tom, že Vás tento subjekt   obtěžuje a nabízí Vám službu, neexistující firmy. O tom, že služba, ani subjekt neexistují, není žádných pochyb, tak jako neexistuje žádný společný registr, evropských firem.

Měli by jste učinit všechno pro to, aby jste předešli případné výhružce soudním  sporem, aby jste zpochybnili právní nárok vyplývající z podpisu formuláře European Business Number a pokud by na Vás firma podalal žalobu  pro nezaplacení - i když se to pravděpodobně nestane,  tak aby jste mohli v takovém případě prokázali podvodné jednání této firmy a s tím spojenou absolutní neplatnost smluvního vztahu.

Myslím, že by obchodní činnost a aktivity,  úřady příslušného státu, nejspíš  hodně zajímala.

EBN - Pozor objevil se nový typ formuláře !!!

V poslední době, se objevil nový typ formuláře, opět od společnosti DAD Deutscher Adressdienst GmbH  - European Bussines Number, tedy od stejného ho subjektu, který má podobu výzvy, aby  jste doplnili své DIČ pro účely Tax Reform Act z roku 2003 a Tax simplification Act z roku 2011. 

Oba typy formulářů, dostáváte od  jedné a stejné  německé společnosti :

DAD Deutscher Adressdienst GmbH Hamburg,

Registrované u

District court Hamburg HRB 88115 –

Legal status:  Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Capital:          25.000,00 EUR

Date of entry:            14/08/2003

Date of removal:       -

Balance sheet available:       -

Přesná adresa :

DAD Deutscher Adressdienst GmbH

Alter Wall 65

20457 Hamburg

Deutschland

Tato společnost je známá, již od roku 2008, kdy se o její činnosti, zmiňuje EVROPSKY PARLAMENT, ve svém Dokumentu ze zasedání A6-0446/2008 ze dne  13. 11. 2008,  který má název  „ Zpráva o nepoctivych katalogovych firmách.“

Jaké jsou charakteristické znaky, této  neseriózní nabídky?

Dopisy této  firmy jsou napsány tak, že si oslovený, při zběžném přečtení myslí, že se jedná doplnění údajů o DIČ,  pro účely obchodního styku.

V záhlaví formuláře Vás může zmást označení - Final Call -

Missing European Business Number, EBN.

Pro vyšší účinek je česky uvedeno : Daňové identifikační číslo.

Dalším pokusem, jak Vás co nejvíc vyvést z rovnováhy a zmást, je odkaz na Tax Reform Act z roku 2003 a Tax simplification Act z roku 2011. Cílem je ve Vás vyvolat pocit, že pro Vás platí nařízení EU nebo některé komise EU, o kterém nevíte a proto Vás formulář European Business Number o tomto nedostatku  informuje.

Výše nákladů za sdělení Vašeho DIČ, vyplývá z textu, tištěného malým písmem, pod aktualizačnímí údaji. Zde je také skrytá informace, že nejde o nic jiného než o záměr EBN uzavřít s Vámi draze zaplacenou smlouvu - pochopitelně Vaší firmou. Aby vše vypadalo naprosto věrohodně, jsou na formuláři  k vyplnění kolonky  se základními údaji o Vaší firmě a celý formulář se tváří jako žádost o doplnění DIČ. Aby se usnadnilo zaslání zpět, tedy do rukou  EBN, je většinou přiložena ofrankovaná obálka se zpáteční adresou, ve které je možné zaslat nazpět podepsaný a doplněný formulář.

Pokud takový formulář obdržíte, gratuluji:  právě  jste byli vytipováni, jako možná oběť.

Další nebezpečí:

Kromě výše platebního závazku a jeho trvání po dobu 3 let a nemalé částky- 677,-Eur/rok, což je uvedeno v anglickém jazyce v obchodních podmínkách, pod textem formuláře a to velmi malým písmem, je zde také uvedeno další riziko, které pro Vás vyplývá z chybného podpisu, tohoto formuláře. Tím je sdělení,  že se závazek řídí německým právem.

Zdarma je tedy jen přečtení formuláře. V případě podpisu Vaší stranou, bude po Vás formulář European Business Number požadovat za 3 letou, obtížně vypověditelnou smlouvu, částku 2031,- Eur a pokud nezaplatíte, tak jako bonus, Vám European Business Number bude neustále Vaši chybu připomínat, svými upomínkami a výzvami k úhradě, stále se zvyšující částky.

Jak je to s ověřování DIČ - jak vlastně funguje ověřování DIČ v členských státech Evropské unie.

Na žádný dotaz sdělování nebo ověřování DIČ  n i k d y nereagujte,  pokud se nebude jednat o důvěryhodného obchodního partnera. Podobné dotazy a formuláře, které z Vás chtějí jen vytáhnout informace, a na  takovém základě se obohatit na Váš úkor, házejte rovnou do koše.

Aby bylo možné ověřovat v rámci Evropské unie (EU) jednotlivá DIČ - daňová identifikační čísla ze všech členských států, umožňuje každý stát EU získat potvrzení platnosti DIČ svého obchodního partnera registrovaného k DPH v jiné členské zemi spolu s kódem této země. Vyhledávání a ověřování DIČ je možné i přímo na internetu.

V rámci vnitrounijních transakcí má plátce uskutečňující dodání do jiného členského státu nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) pouze v případě, že pořizovatel zboží je v jiném členském státě registrován k DPH, tj. bylo mu přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ) pro účely DPH. Pro uplatnění nároku na osvobození je pak prodávající subjekt povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka vydaného v jiné členské zemi EU.

Za tímto účelem musí každý členský stát umožnit osobám poskytujícím vnitrounijní plnění získat potvrzení platnosti DIČ svého obchodního partnera registrovaného k DPH v jiné členské zemi spolu s kódem této země.

Přístup do registrů osob registrovaných k DPH v jiných členských zemích Evropské unie je české daňové správě k dispozici ode dne vstupu ČR do EU, tj. od 1. 5. 2004. Již před tímto datem bylo možné informaci, zda je zadané DIČ pořizovatele z členské země Evropské unie registrované v příslušném státě, získat na serveru Evropské komise . V současné době je však možné tytéž informace získat také na portále Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ověřování DIČ osob registrovaných v členských státech EU (na serveru Evropské komise, v českém jazyce)

ověřování DIČ osob registrovaných v členských státech EU (na portále Svazu průmyslu a dopravy ČR)

V budoucnosti by obdobná funkce pro ověřování DIČ plátců daně z přidané hodnoty členských států Evropské unie měla být zavedena i v rámci české internetové aplikaceRegistr plátců DPH, která je spravována Ministerstvem financí ČR.

Praktický seznam internetových adres důležitých ekonomických a statistických úřadů členských států Evropské unie je k dispozici na stránkách BusinessInfo.cz.

EBN - možná forma obrany

Jak se této proti tomuto formuláři s názvem european bussines number  úspěšně bránit a úspěšně eliminovat  neoprávněné  nároky?

Možnou formou obrany, je nenechat celou situaci bez povšimnutí, ale začít se aktivně bránit. Velmi důležité, je co nejdříve, odeslat oznámení s právní argumentací, které by jste měli poslat doporučeně  a s dodejkou, přímo na adresu firmy DAD Deutscher Adressienst GmbH, která se za názem formuláře - EBN european bussines number, schovává.

Aby byla Vaše obrana, proti takovým nárokům právně v pořádku, měli by jste také doložit, že z Vaší strany došlo k podpisu v omylu, že v tomto konkrétním případě, nejspíš také došlo k pokusu o podvod, na Vaši firmu, 

a že z těchto důvodů, nic nikomu a nikdy platit nebudete !!!!

V našem právním řádu je množství paragrafů, které se na takové aktivity vztahují a které můžete použít. ( typickým příklad je podpis smlouvy v omylu a tím daná právní neplatnost, jak absolutní, tak i relativní).

Proč  doporučuji za všech okolností namítat a bránit se? 

Naše - tedy české právo mluví jasně. Pokud stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje,  nemůže vnést na základě takového jednání, stížnost. Procesními prostředky, které zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje, se ve smyslu § 72 odst. 3  zákona rozumí řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky (s výjimkou návrhu na obnovu řízení) a jiné procesní prostředky k ochraně práva, s jejichž uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. To totiž neznamená jen požadavek podání takových prostředků, nýbrž i "vyčerpání" všech dispozic, které konkrétní podaný opravný prostředek zahrnuje. Z toho plyne, že případná stížnost, například ústavní je nepřípustná, pokud v ní stěžovatel uplatňuje námitky, jež v řízení o opravných prostředcích před obecnými soudy neuplatnil, ačkoli mohl, a tím nevyužil procesní potenciál podaných opravných prostředků. 

V praxi to znamená, že pokud neuplatníte námitku nebo stížnost a to jakýmkoli způsobem, a bude na Vás podána žaloba , kterou prohrajete, tak máte smůlu. 

Jak by se asi zachoval český soud pokud by řešil podanou žalobu například formou Evropského platebního rozkazu z německa? V prvé řadě by se soud zabýval dokumentací, připojenou k žalobě. Pokud by tam soud nalezl formulář, řádně vyplněný a podepsaný oběma smluvními stranami, zkoumal by soud po právní stránce, obsah formuláře - smlouvy? Bohužel ne !!! Soud by řešil pouze to, zda je formulář - smlouva,  platně uzavřen a zda tedy nárok, který z takto uzavřené smlouvy vyplývá, je oprávněný. Tedy stručně   - soud by zkoumal nárok žalobce a přihlížel by k tomu, zda byl nárok zpochybněn nebo ke zpochybnění nároku nedošlo. To znamená, pokud sami nezpochybníte platnost formuláře - respektive smlouvy, takovým způsobem, aby jste tento velmi důležitý fakt,  mohli kdykoliv a doložit a zdokumentovat,  nikdo jiný to za Vás neudělá. Správně provedeným zpochybněním v podstatě chráníte sami sebe, své zájmy a reálně znemožňujete protistraně - EBN - DAD,  Vás tyranizovat, psychicky ničit a utiskovat.

Proto radím všem stále jedno a totéž. Nepodceňovat, řešit,  namítat, odmítat. 

Důvody tohoto doporučeného postupu - namítání odmítání  jsou jasné.

DAD spoléhá na fakt, že je firmou se sídlem v jiném státě. Proto by jste měli smlouvu za každých okolností právně zpochybnit, a napadnout. Tím dosáhnete :

a) neplatnosti doložky volby práva, kterou jste podepsali. Napadením doložky volby práva, doložku právně rušíte a ta se stává pro případný spor nepoužitelnou.

b) zpochybníte smlouvu jako takovou. Právně platí, že při zpochybnění smlouvy, respektivě při prokázání okolností, které se ukáží jako podvodné, smlouva přestává platit. Ukončení platnosti nastává den po převzetí protistranou ( EBN - DAD). Protistrana (EBN - DAD) se tedy musí domáhat právní platnosti smlouvy, to je možné jen  soudní cestou, a pokud to neudělá, tak smlouva po uričté době právně expiruje, neboli zanikne.  EBN - DAD právní cestu od jisté doby nevyhledává, prohrála totiž několik soudních sporů a velmi dobře si je této skutečnosti vědoma. 

Pokud tedy smlouvu samí nějakým způsobem nepadnete nebo nevypovíte, smlouva bohužel bude platit dál.

Proto každému, kdo se cítí, nebo byl jednáním této společnosti postižen, nemohu doporučit jiný postup.

Pokud si na zpracování celého  postupu zrušení nároku spojeného s právním ukončením platnosti smlouvy s příslušnou právní argumentací netroufáte, nebo nemáte právníka, který by Vám s podobnou formou odmítnutí pomohl a přesto chcete tuto nepříjemnou  situaci řešit, můžu Vám pomoc i já.

Můžu pro Vás připravit celý postup takového odmítnutí  a právního zrušení nároku DAD, s příslušnou argumentací a paragrafy, jak podle českého, tak i podle německého práva a připravit text odmítnutí, tak, aby byl text odmítnutí nezpochybnitelný a právně platný. Firma DAD, se potom může, třeba i na uši stavět a stejně s Vaším odmítnutím, pokud budete důslední, nic neudělá.

Také mohu poradit, jakým způsobem postupovat, co řešit, jak, jakým způsobem a to samozřejmě po celou dobu, po kterou budou  tyto potíže trvat.

Jistě chápete, že poskytnutí takového servisu, pro mne osobně znamená i určité náklady, jak časové, tak na zjišťování nebo ověřování  informací, pomoc s překlady atd. atd.

Přestože bych velmi rád poskytl svoji pomoc úplně zdarma, bohužel, nejsem tak bohatý, abych tuto záležitost, řešil  jen a jen na své náklady. 

Proto:

Pokud budete o podobnou pomoc z mé strany , mít zájem, budu na oplátku od Vás, očekávat minimální  příspěvek, za svoji práci. vynaložené úsilí  a čas, ve výši 1 600 -  2 000,- Kč za případ. Podle náročnosti, rozsahu a pracnosti. Pokud se jedná o standartní formulář EBN- DAD tak se cena pohybuje kolem minima, ovšem u jakékoliv změny formuláře, už sám musím žádat o právní konzullaci a tu bohužel nemám zdarma. Tuto odměnu považuji na naprosté minimum, za kompenzaci svého času, zajištění  překladu do anglického jazyka, nákladu na telefony, atd., atd.

Co  přesně  pro Vás mohu udělat ?

Připravím text  verze odmítnutí nároku DAD, zajistím  správnou  právní argumentaci,  v českém jazyce, s přesnou  specifikací příslušných paragrafů, podle českého  a německého práva.  Správnost  postupu a jeho bezchybnost si ověřuji  formou právní konzultace,  tak aby po právní stránce, nebylo možno Vaše odmítnutí zpochybnit nebo napadnout. 

Zajistím překlad  verze odmítnutí, do anglického  jazyka.

Budu Vám poskytovat  veškeré další poradenství, konzultace a součinnost po celou dobu Vašeho řešení eliminace, neoprávněného nároku, European Business Number.

Přeji všem hodně stěstí, pri eliminaci nároků EBN.  

 

           Bc. Vladimír Holiš

 Scota Viatora 1266/5, 695 01 Hodonín

      pohledavkyholis@seznam.cz

            tel: 739 022 498